การเลือกไวโอลินให้เหมาะกับสรีระและอายุ
การเลือกขนาดไวโอลินให้เหมาะกับสรีระ
ไวโอลินผลิตออกมาทั้งสิ้น 8 ขนาดด้วยกันคือ ขนาด 4/4 (เรียกอีกอย่างว่า Full size) 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10,
1/16 ซึ่งไวโอลิน 4/4 เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด และ 1/16 เป็นขนาดที่เล็กที่สุด สำหรับผู้ใหญ่
ถ้าไม่ดูที่สรีระแล้วให้ใช้ไวโอลินขนาด 4/4
วิธีวัดขนาดไวโอลินให้เหมาะสมกับตัว  ให้วัดความยาวจากต้นคอไปจนถึงข้อมือ
ขนาดของไวโอลินที่ใช้เกณฑ์วัดจากต้นคอถึงข้อมือจะเป็นขนาดที่ทำให้ผู้เล่นหรือนักเรียนจับไวโอลินได้สะดวกแต่สำหรั
บผู้เล่นหรือนักเรียนที่ตัดสินใจใช้ไวโอลินขนาด 3/4 หรือ 4/4 ให้ใช้เกณฑ์การวัดจากต้นคอถึงกลางฝ่ามือ
เพราะว่าจะทำให้ผู้เล่นหรือนักเรียนจับไวโอลินด้วยความรู้สึกที่สบายๆถ้ามีครูสอนไวโอลินอยู่แล้วสามารถขอคำแนะนำ
จากครูผู้สอนโดยตรงได้เลย
ตารางแสดงวิธีการวัดขนาดของไวโอลินทุกๆขนาด  ที่เหมาะสมกับตัวผู้เล่นหรือนักเรียน
การเลือกขนาดไวโอลินให้เหมาะกับสรีระและอายุของผู้เล่น
วิธีเลือกไวโอลินอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันคือการเลือกขนาดไวโอลินตามอายุ
แต่วิธีการวักโดยใช้ช่วงแขนเป็นข้อมูลในการเลือกขนาดไวโอลินถือว่าเป็นวิธีเลือกขนาดไวโอลินที่มีความแม่นยำกว่า
แต่ผู้เล่นหรือนักเรียนสามารถใช้ตารางการวัดขนาดจากอายุในการตัดสินใจได้เช่นกัน
ขนาดไวโอลิน ความยาว
4/4 (Full Size) 23 นิ้ว
3/4 22 นิ้ว
1/2 20 นิ้ว
1/4 18 1/2 นิ้ว
1/8 16 1/2 นิ้ว
1/10 15 นิ้ว
1/16 14 นิ้ว
ขนาดไวโอลิน อายุ
4/4 (Full Size) 12 ปีขึ้นไป
3/4 10-11 ขวบ
1/2 8-9 ขวบ
1/4 6-7 ขวบ
1/8 5-6 ขวบ
1/10 4-5 ขวบ
1/16 3 ขวบ